Toolboxes

Expend your experience

Maple

 • Maple Global optimization toolbox:

  בניית מערכת אופטימיזציה תוך כדי שימוש במנוע הסימבולי והנומרי של Maple ופתרון המערכת באמצעות הפותרן הנומרי של Maple על מנת לקבל פיתרון מהיר ומדויק.
 • Maple Grid Computing Toolbox:

  מאפשר הרצת חישובים ותוכניות ב Maple אשר בעבר צרכו זיכרון רב מהמחשב או אפילו צרכו פעולה של כמה מחשבים במקביל. ה toolbox מוריד את זמן הריצה של התוכנה תו"כ ניצול כל הרכיבי החומרה במחשב.
 • BlockImporter:

  תוספת המאפשרת ייבוא מודלים של simulink לתוך ה Maple והפיכתם לסט של משוואות מתמטיות. את סט המשוואות אפשר לנתח, להעביר בתור בלוק חיצוני ל MapleSim, לעשות עליהם אופטימיזציה ועוד... ולבסוף לייצא חזרה את המודל ל Simulink ולקבל מודל בעל זמן ריצה קצר יותר.
 • Maple Player for iPad:

  מאפשר לעבוד ב Maple מתוך ה-iPad.

MapleSim

 • MapleSim Connector:

  ממיר מודלים של MapleSim לתצורות של S-Functions עבור Simulink ובכך מוריד את זמן הריצה של מודל ה Simulink.
 • MapleSim Connector for LabVIEW and NI VeriStand Software:

  באמצעות ה Toolbox הזה ניתן להרחיב את האפליקציות של NI LabVIEW ושל NI VeriStand על ידי שילוב היכולות של MapleSim לתוך היררכיית העבודה.
 • MapleSim Connector for dSPACE Systems:

  ייעול תהליך הפיתוח באמצעות הפיכת מודל ה MapleSim באופן אוטומטי ומהיר לאפליקציה אשר רצה על פלטפורמה של dSPACE.
 • MapleSim Connector for VI-CarRealTime:

  הרצת מודלים של MapleSim בסימולציה של VI-CarRealTime.
 • MapleSim Connector for B&R Automation Studio:

  הרחבת שרשרת כלי הפיתוח של B&R באמצעות שילוב מודלים של MapleSim לתוך B&R Automation Studio.
 • MapleSim Connector for FMI:

  שיתוף מודלים של MapleSim עם כלי מודליזציה אחרים. FMI זהו תקן סטנדרטי להגדרות מודלים אשר נתמך ב Modelica Assoiation על מנת להקל על שיתוף המודלים ברשת של כמה כלי פיתוח. ה Toolbox הזה נתמך על ידי כלי מודליזציה רבים, תוכנות אלמנטים סופיים, סביבות מודליזציה רבות ושפות תכנות שונות.
 • MapleSim Control Design Toolbox:

  מאפשר סט של כלי בקרה לפיתוח אשר מרחיבות את יכולות המודליזציה של MapleSim. יתרונות השימוש ב- Toolbox מתבטאים ב: דיוק רב יותר של הבקר. האצת תהליך הפיתוח. הגדלת השימוש החוזר בתכן הבקר.
 • MapleSim Tire Library:

  הרחבת מודלים של כלי רכב ב MapleSim על ידי שימוש ברכיבים מוכנים עבור תכן הצמיגים של כלי הרכב.
 • MapleSim Driveline Library:

  שילוב המודלים הפיסיקליים יחד עם הנתונים אשר התקבלו בניסויים על מנת למקסם את המודל, להגיע לתכן האופטימאלי והגדלת יעילות צריכת הדלק של כלי הרכב.

Privacy Policy   ::   Contact   ©   snudler6   ::   2024 digisec-technology